• Lorem ipsum

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van www.ohsohip.nl
Je kunt de algemene voorwaarden hier downloaden.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Overeenkomsten

Artikel   5 - Artikelen

Artikel   6 - Prijzen

Artikel   7 - Betalingen

Artikel   8 - Levering

Artikel   9 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10 - Ruilen of retourneren

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Artikel 12 - Copyright 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.3 Dag: kalenderdag;
1.4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.7 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
1.8 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.9 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.10 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.11 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Www.ohsohip.nl, verder te noemen Oh So HIP, is een online winkel met sieraden en mode accessoires voor dames welke via www.ohsohip.nl bezocht kan worden.

Adres:
Termijen 23
1852 TB Heiloo

E-mail klantenservice: [email protected]
Kvk nummer: 37161830

Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.ohsohip.nl, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
3.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 4. Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Oh So HIP. Oh So HIP is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 5. Artikelen
5.1 De gebruikte afbeeldingen zijn ter illustratie. De kleur van de geleverde artikelen zou wat kunnen afwijken.
5.2 Er is van sommige artikelen maar 1 op voorraad. Het artikel kan al zijn verkocht, zonder dat dit op de site zichtbaar is. Hierover ontvangt u per e-mail bericht.

Artikel 6. Prijzen
6.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW. Administratieve kosten zijn, tenzij anders vermeld, bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor bestellingen uit het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.
6.2 Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
6.3 Oh So HIP kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7. Betalingen
7.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail.
7.2 Betaling dient volledig binnen 7 dagen na orderdatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden.
7.3 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Oh So HIP
7.4 Is de betaling niet ontvangen binnen 7 dagen na orderdatum, dan gaat het bestelde artikel weer in de verkoop.

Artikel 8. Levering
8.1 Oh So HIP streeft ernaar om bestellingen binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Oh So HIP echter niet verplicht.
8.2 De uiterste verzendtermijn is 7 werkdagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover vertraging niet aan Oh So HIP kan worden toegerekend. Bij verzending van uw bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan u bevestigd.
8.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht.
8.4 Adressering gaat op basis van de door klant ingevoerde gegevens. Controleer dus goed de door u ingevoerde gegevens. Indien de gegevens door u niet juist zijn ingegeven is Oh So HIP niet aansprakelijk voor verkeerd bezorgde bestellingen.
8.5 Verzending gaat via PostNL. U ontvangt voor verzending binnen Nederland een track & trace code, waarmee u uw pakket kunt volgen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Oh So HIP verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 10. Ruilen of retourneren
10.1 Het ruilen van oorbellen is om hygiënische redenen niet mogelijk. Het retour sturen van oorbellen van het merk Xzota is NIET mogelijk.
10.2 Voor retourneringen gelden de volgende voorwaarden:
a. Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 dagen de tijd om aan te geven dat u uw bestelling wilt retourneren. Hierna heeft u 14 dagen de tijd om uw bestelling terug te sturen.
b. De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht kaartje en indien verpakt, in de originele verpakking te zitten. De verpakking van oorbellen mag niet zijn geopend. Indien de verpakking van oorbellen is geopend nemen wij deze niet retour. Oorbellen van Xzota mogen helemaal niet retour worden gestuurd, ook niet als de verpakking ongeopend is.
c. Indien u goederen wilt retourneren, dient dit per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan Oh So HIP via [email protected] of via het herroepingsformulier.
d. De kosten van de retourzending komen ten laste van de koper. Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retour sturen.
e. Bij het volledig retourneren zal het aankoopbedrag (inclusief de leveringskosten) binnen 14 dagen na ontbinding aan u overgemaakt worden.
f. Voor de terugbetaling wordt gebruik gemaakt van hetzelde betaalmiddel als dat de klant heeft gebruikt bij de aankoop, tenzij de klant instemt met een andere methode. Indien u gebruik heeft gemaakt van achteraf betalen, dan hoeft u het openstaande bedrag niet meer te betalen. 
g. De terugbetaling is kosteloos voor de klant. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Oh So HIP is niet aansprakelijk indien een gebrek of schade aan uw bestelling ontstaat als gevolg van oneigenlijk gebruik
11.2 Oh So HIP is niet aansprakelijk indien het aangegeven wasvoorschrift niet wordt nageleefd.

Artikel 12. Copyright

Op alle informatie op deze site berust auteursrecht. Het is dan ook niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oh So HIP informatie, foto`s etc. van deze site te kopiëren, te verspreiden of anderszins in welke vorm dan ook.


---

Bijlage I Formulier voor herroeping


Formulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen) 

 

Aan: Oh So HIP
        Termijen 23
        1852TB Heiloo
        [email protected]

 

Ik deel u hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep:

-

-

-

 

Reden retournering: 

Ordernummer: INV 

Besteld op:

Ontvangen op:

 

Uw gegevens:

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

e-mail adres:

IBAN rekeningnummer:

 

Datum:

Handtekening: